Το ΙΑΤίΣΕ για τα μετά Brexit πτυχία μέσω ελληνικών κολλεγίων

Το ΙΑΤίΣΕ για τα μετά Brexit πτυχία μέσω ελληνικών κολλεγίων

Blog

Το πρόβλημα αναγνώρισης των (μετά ‘BR-Exit’) πτυχιούχων ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ μέσω φοίτησης σε ελληνικά ΚΟΛΛΕΓΙΑ

 

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στον έγκριτο θεματικό ιστότοπο ikollegia.gr , με τίτλο «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ», παραθέτω πιο κάτω μερικές ‘εισαγωγικές’ νομικές σκέψεις που πιθανότατα δρομολογούν την επίλυση του υπόψη προβλήματος για λογαριασμό των προαναφερόμενων πτυχιούχων ομοταγών βρετανικών Πανεπιστημίων.

Εν πρώτοις, ναι μεν δεν είναι εφικτό πλέον να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα η όποια απόκτηση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Νοσοκόμων / Νοσηλευτών προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου, πλην όμως, με βάση τις επ’ αυτού ειδικές διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και κεφάλαιο – τίτλος ΙΙΙ του ημεδαπού ΠΔ 38/2010, οι τίτλοι εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική (καθώς επίσης και σε ορισμένα ακόμη επαγγέλματα υγείας) αναγνωρίζονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ – δεν χρειάζονται, δηλ, καμία διατύπωση αναγνώρισης εκ μέρους οποιασδήποτε ημεδαπής Αρχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη παρ. 3 άρθρου 54 του προαναφερόμενου Διατάγματος, αρμόδια Αρχή για να λαμβάνει τις αποφάσεις χορηγήσεως άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος των Νοσοκόμων (με βάση τα προβλεπόμενα, περί αυτόματης αναγνώρισης, στο αμέσως ανωτέρω Κεφάλαιο / Τίτλο), ορίζεται η οικεία Δ/νση της ελληνικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, στην οποία αυτοί (Νοσηλευτές) προτίθενται να εγκατασταθούν.

Προφανώς, η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκ μέρους της, κατά περίπτωση, αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας ΔΕΝ προϋποθέτει την προσκόμιση καμίας Πράξης αναγνώρισης εν προκειμένω, παρά μόνο τη συνυποβολή – εκτός του κατεχόμενου βρετανικού τίτλου εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική – και ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ «συμβατότητας» του αντίστοιχου πτυχίου με την προαναφερόμενη Κοινοτική Οδηγία (ειδικότερα, για τους τίτλους νοσηλευτικής που πληρούν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης – όπως ελάχιστη διάρκεια σπουδών / θεωρητικής & κλινικής κατάρτισης κλπ).

Εξ άλλου, το ίδιο βρετανικό ΑΕΙ απονομής των υπόψη – αυτόματα αναγνωριζόμενων – πτυχίων έχει και την αρμοδιότητα, κατά κανόνα, της έκδοσης των προαναφερόμενων «κρίσιμων» βεβαιώσεων.

Βέβαια, είναι ευρέως γνωστό ότι αρκετοί ελληνικοί επαγγελματικοί Σύλλογοι / ΝΠΔΔ (όπως, εν προκειμένω, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος–«ΕΝΕ») δυσχεραίνουν αυθαίρετα την πιο πάνω διαδικασία χορήγησης – από τις Περιφέρειες της Χώρας – αδειών άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, ενόψει της υποχρεωτικότητας εγγραφής στις αντίστοιχες επαγγελματικές Ενώσεις των προτιθέμενων να ασκήσουν, στην προκειμένη περίπτωση, το επάγγελμα του Νοσηλευτή.

Επ’ αυτού προσωπική, τουλάχιστον, εκτίμηση είναι ότι καλύτερα  να διεκδικηθεί (ακόμα και δικαστικώς) η ακύρωση της – προδήλως παράνομης – άρνησης τέτοιων Συλλόγων να εγγράψουν ως μέλη τους πτυχιούχους της προαναφερόμενης κατηγορίας, αφού ΚΑΜΙΑ ελπίδα δεν έχουν αυτοί να επιτύχουν (ούτε μέσω Δικαστηρίων) αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Νοσηλευτή που αποκτώνται στο Η.Β. μετά το «Brexit»!

Γιάννης Ζαρκωτός, σ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

πρόεδρος ΝΠΙΔ ‘ΙΑΤίΣΕ’

 

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: