Αναγνώριση πτυχίων

Αναγνώριση πτυχίων

Αναγνώριση πτυχίων

Όλα τα πτυχία που απονέμονται από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια Τρίτων
Χωρών αλλά οι σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ελληνικά Κολλέγια, αναγνωρίζονται από
το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) πρώην Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).
Τα πτυχία μπορούν να λάβουν δύο είδη αναγνώρισης:

  • Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας
  • Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: