Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

Διαδικασία αναγνώρισης

Βήμα 1ο: Μετάφραση Εγγράφων
1. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο)
2. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
3. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
4. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)

Βήμα 2ο: Φάκελος προς αναγνώριση στο ΑΤΕΕΝ
1. Αίτηση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας προς ΑΤΕΕΝ
2. Παράβολο 100ευρώ
3. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο)
4. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
5. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
6. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
7. Αντίγραφο Ταυτότητας
8. Οδηγός Σπουδών

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: