Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Διαδικασία αναγνώρισης

Βήμα 1ο: Επαγγελματικός Φορέας Αλλοδαπής
1. Εγγραφή στον επαγγελματικό φορέα της χώρας προέλευσης
2. Απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (αν είναι διαθέσιμος)
3. Βεβαίωση εγγραφής από τον επαγγελματικό φορέα

Βήμα 2ο: Φάκελος προς αναγνώριση από ΑΤΕΕΝ
1. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο)
2. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
3. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
4. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
5. Μετάφραση κάθε απαραίτητου εγγράφου από τον επαγγελματικό φορέα
αλλοδαπής
6. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, σεμινάρια (αν υπάρχουν – στην
περίπτωση που είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει να
μεταφραστούν.)
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Ταυτότητα
9. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την 2005/36/ΕΚ

Βήμα 3ο: Παραλαβή απόφασης – Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
1. Παραλαβή απόφασης σε διάστημα περίπου 1 έτος από την ημέρα υποβολής
αίτησης στο ΑΤΕΕΝ και σε περίπτωση που δεν ζητηθεί κάποιο επιπλέον έγγραφο.
2. Κατάθεση αίτησης για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον αρμόδιο Ελληνικό
Επαγγελματικό Φορέα.
3. Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (περίπου 1 μήνας)

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: