Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Αναγνώριση πτυχίων

Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων θεσπίστηκε το 2005 με την οδηγία 2005/36/ΕΚ
με σκοπό τη διευκόλυνση των επαγγελματιών για μετακίνηση μεταξύ των κρατών μελών
της ευρωπαϊκής ένωσης και Αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, κάποιος επαγγελματίας που έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά
προσόντα σε ένα κράτος μέλος και θέλει να δραστηριοποιηθεί, είτε μόνιμα είτε προσωρινά,
σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να αιτηθεί να μεταφέρει τα επαγγελματικά του δικαιώματα
στο κράτος μέλος υποδοχής.
Όμως, τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη μέλη.
Υπάρχει η πιθανότητα στη χώρα που δραστηριοποιείται κάποιος το επάγγελμά του να μην
ανήκει στην ομάδα με τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αλλά στο κράτος που
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί μελλοντικά να είναι. Σε αυτή την περίπτωση, ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί στον επαγγελματικό σύλλογο του κράτους που

δραστηριοποιείται, να γίνει αποδεκτός και έπειτα θα μπορεί να αιτηθεί την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων από το κράτος μέλος υποδοχής.
Η διαδικασία είναι λόγο πιο χρονοβόρα σε σχέση με την αντίστοιχη της αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας καθώς προσμετράται και ο χρόνος εγγραφής και αποδοχής
από τον επαγγελματικό φορέα στην περίπτωση που απαιτείται και δεν είναι κάποιος
εγγεγραμμένο μέλος.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: