Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας

Αναγνώριση πτυχίων

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

H αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας εφαρμόζεται σε κάθε πτυχίο είτε πρόκειται για
νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα είτε όχι καθώς και για τα μεταπτυχιακά και
διδακτορικά διπλώματα.
Για να λάβει ο ενδιαφερόμενος θετική απάντηση στην αίτησή του θα πρέπει να πληρούνται
κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία. Ο πρώτος κύκλος
σπουδών, δηλαδή το βασικό πτυχίο, να έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τα τρία (3) έτη. Ο
μεταπτυχιακός τίτλος να έχει μικρότερο από τρία έτη αλλά με ελάχιστο το ένα έτος, ενώ για
τους διδακτορικούς τίτλους σπουδών θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο τριετούς διάρκειας.
Όμως, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα σπουδών
το οποίο έχει σημαντικές διαφορές από το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ τότε, το Αυτοτελές
τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) έχει το δικαίωμα να του επιβάλλει
αντισταθμιστικά μέτρα είτε μέσω της διαδικασίας πρακτικής άσκησης είτε μέσω της
διαδικασίας εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα.
Η διαδικασία είναι απλή αλλά λίγο χρονοβόρα καθώς στο ΑΤΕΕΝ υπάρχει μεγάλος όγκος
φακέλων προς εξέταση.
Αυτή τη στιγμή ο χρόνος αναμονής για εξέταση του φακέλου κυμαίνεται από 8 έως 11
μήνες. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος φυσικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι στα τέλη του 2019 η
αναμονή έφτανε ακόμη και τα 3 χρόνια.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: