ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 120 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 120 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού

Νέα / Ειδήσεις Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος)

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη 03 Μαρτίου 2022 έως και το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: