Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών

Νέα / Ειδήσεις

Συστάσεις, οι οποίες απευθύνονται προς όλα τα κράτη μέλη για την εφαρμογή μεταφοράς και συσσώρευση ακαδημαϊκών μονάδων ECTS αντί της χρήσης πιστωτικών μονάδων, εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστάται στα κράτη μέλη να αναλάβουν δράσεις για την υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος, σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει:

  1. Να στηρίζουν βιώσιμες συμπράξεις για τη διακυβέρνηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τις εθνικές παραμέτρους και, κατά περίπτωση, μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Να συμπεριλάβουν τους κοινωνικούς εταίρους και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ και οι εκπρόσωποί τους, οι ενδιάμεσοι φορείς, όπως τα βιομηχανικά, εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, οι επαγγελματικές και τομεακές οργανώσεις, οι εθνικοί συντονιστές των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», του ΕΚΤ και άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ, ο τομέας των τεχνολογιών των πληροφοριών, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, οι οργανώσεις εκπαιδευομένων και γονέων, καθώς και οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές. Να προωθήσουν τις εν λόγω συμπράξεις σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο·
  2. Να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), το Europass και το ευρωπαϊκό σύστημα δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO), να διευκολύνουν την αυτόματη
    αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων απόκτησης προσόντων και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, να επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τα διάφορα χαρακτηριστικά του Europass (π.χ. καταγραφή της εμπειρίας, των δεξιοτήτων και των προσόντων τους σε επιγραμμικό προφίλ που θα χρησιμεύει για καθοδήγηση σταδιοδρομίας, εμπειρία κινητικότητας, απόκτηση ψηφιακά υπογεγραμμένων διαπιστευτηρίων, και λήψη προτάσεων και αναζήτηση ευκαιριών μάθησης και απασχόλησης, προσόντων, επικύρωσης, αναγνώρισης κ.λπ.)·
  3. Να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια και τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις και/ή τις επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ψηφιοποίηση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως το μέσο «Next Generation EU» (μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, REACT-EU), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το μέσο SURE, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το InvestEU, το Erasmus+, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα Interreg, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού· να ενθαρρύνουν περαιτέρω επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα
  4. Να καθορίσουν, με βάση τις σχετικές υφιστάμενες εθνικές ρυθμίσεις και τα χρηματοδοτικά πλαίσια, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης σε εθνικό επίπεδο εντός 18 μηνών από την έκδοσή της και να δώσουν συνέχεια στην εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων με εθνικές κατανομές πόρων όπως κρίνεται επαρκές σε εθνικό επίπεδο και με διαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε ολόκληρο τον τομέα της ΕΕΚ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ευθύνη/αυτονομία των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις εθνικές παραμέτρους.

Διαβάστε αναλυτικά τη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς τα κρατη μέλη.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: