Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας: Το ΣΑΕΠ δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο διαφορών

Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας: Το ΣΑΕΠ δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο διαφορών

Νέα / Ειδήσεις

Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας:

Το ΣΑΕΠ δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο διαφορών

Μία από τις μεγαλύτερες ήττες του γνώρισε προσφάτως το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχει επωμιστεί την αναγνώριση των πτυχίων που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων δικαιόχρησης από ελληνικά κολλέγια.

Μετά από μακρύ δικαστικό αγώνα, οι πτυχιούχοι κατάφεραν να κάνουν το ΑΤΕΕΝ να τρέμει και να έχει μπει σε καθεστώς ανάκλησης προηγούμενων απορριπτικών αποφάσεων.

Το μέγεθος της ήττας που επρόκειτο να υποστεί το ΑΤΕΕΝ φάνηκε από την απόφαση του Υπουργείου να μην παραστεί ο αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος κατά την εκδίκαση της υπόθεσης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για μία ακόμη φορά, οι πτυχιούχοι τίτλων σπουδών προγραμμάτων μέσω δικαιόχρησης σε ελληνικά κολλέγια δικαιώνονται.

Κατά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το πρώην ΣΑΕΠ, νυν ΑΤΕΕΝ, δε δικαιούται να απορρίπτει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχιούχων που πραγματοποίησαν λιγότερα από 3 έτη σπουδών επειδή το πανεπιστημιακό ίδρυμα χορήγησης του τίτλου σπουδών τους αναγνώρισε προγενέστερα έτη σπουδών.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, η Ολομέλεια του Συμβουλείου της Επικρατείας τονίζει ότι, «Με το π.δ. 38/1010 [όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013] ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χορηγούνται από αρμόδιες αρχές κρατών-μελών και πιστοποιούν τουλάχιστον τριετή διάρκεια σπουδών και φοίτησης.»

Και σημειώνει τα εξής:

  1. «Η δυνατότητα αναγνώρισης της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” των τίτλων παρέχεται ακόμη και όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η αναγνώριση της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” από το ΣΑΕΠ δεν αποτελεί και αναγνώριση της ακαδημαϊκής αξίας του τίτλου, αλλά απλώς παρέχει στον κάτοχο του τίτλου την δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους δύνανται να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή οι κάτοχοι συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.»
  2. «Η διαδικασία συγκριτικής εξέτασης παρέχει στο ΣΑΕΠ τη δυνατότητα να βεβαιώνεται, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ότι με το αλλοδαπό δίπλωμα πιστοποιούνται, όσον αφορά τον κάτοχό του, γνώσεις και προσόντα τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα πιστοποιούμενα με το εθνικό δίπλωμα. Αν από τη σύγκριση προκύπτει μερική μόνον αντιστοιχία, το ΣΑΕΠ μπορεί να αξιώσει από τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει ότι απέκτησε με άλλο τρόπο τις γνώσεις και τα προσόντα που του έλειπαν ή, εφόσον τούτο δεν αποδεικνύεται προσηκόντως, να τον υποβάλει σε γραπτή δοκιμασία.»
  3. «Εφόσον, όμως, ο προσκομιζόμενος τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης έχει χορηγηθεί από αρμόδια, κατά τη νομοθεσία του κράτους-μέλους προέλευσης, αρχή και πιστοποιεί, ως προς πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, τουλάχιστον τριετή διάρκεια σπουδών και φοίτησης, το ΣΑΕΠ δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο, ως προς την οργάνωση ή το περιεχόμενο της αντίστοιχης εκπαίδευσης, διαφορών, μεταξύ κράτους προέλευσης και κράτους υποδοχής, ούτε δύναται να αρνηθεί την αναγνώριση τέτοιου τίτλου επικαλούμενο το γεγονός ότι για την χορήγησή του από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης συνεκτιμήθηκαν σπουδές πραγματοποιηθείσες, εν όλω ή εν μέρει, στην Ελλάδα και μη αναγνωριζόμενες, κατά την εθνική νομοθεσία, ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών

 

 

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: