ΙΑΤίΣΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ‘ΙΑΤίΣΕ’: “Αμφιβόλου συνταγματικότητας η μεταβατική διάταξη άρθρου 342 παρ. 7 του Νομοσχεδίου (και) για τον ΔΟΑΤΑΠ”

Νέα / Ειδήσεις

Καταργεί όλες τις εκκρεμείς «αιτήσεις επανεξέτασης», καθώς επίσης και το δικαίωμα υποβολής τέτοιας ένστασης για όσους δεν έχει παρέλθει ακόμη η σχετική ετήσια προθεσμία επανεξέτασης απόφασης (δυσμενούς γι’ αυτούς) που έχει εκδοθεί από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ!

Ως «επανόρθωση» αυτής της κατάργησης προβλέπεται από το υπόψη Σχέδιο Νόμου η δυνατότητα των στερουμένων αυτού του δικαιώματος πολιτών να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού Δικαστηρίου …

Πλην όμως, αυτή η υποχρεωτική «ανταλλαγή» νομικών δυνατοτήτων των – ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ αριθμητικά – δικαιούμενων ένστασης επανεξέτασης ήδη εκδοθείσας απόφασης με τον έως τώρα ισχύοντα Νόμο ελέγχεται ως εμφανώς ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ γι’ αυτούς, από πολλές πλευρές εξεταζόμενη, όπως μεταξύ άλλων:

  1. Από ΧΡΟΝΙΚΗΣ πλευράς – με την έννοια ότι κατ’ αυτό τον τρόπο ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ τουλάχιστον η καθυστέρηση εισόδου στην αγορά εργασίας των, κατά κανόνα, νέων σε ηλικία αποφοίτων ομοταγών αλλοδαπών Πανεπιστημίων, που προφανώς αποτελεί και την επαχθέστερη γι’ αυτούς επίπτωση από την πιο πάνω – υπό ψήφιση – νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, αντί του ΕΝΟΣ έτους το πολύ που διαρκούσε συνήθως η διαδικασία επανεξέτασης εντός ΔΟΑΤΑΠ, πλέον η υποχρεωτική αυτή δικαστική χρονοτριβή τους εκτείνεται σε, τουλάχιστον, ΤΡΙΑ ΕΤΗ (μόνο σε α’ βαθμό, μάλιστα) – μέχρι να εκδοθεί, δηλ, η σχετική απόφαση του αρμόδιου ακυρωτικού Δικαστηρίου και να «αναπεμφθεί» η αντίστοιχη υπόθεση στον ΔΟΑΤΑΠ για ΝΕΑ (νόμιμη, αυτή τη φορά) κρίση του σύμφωνα με το σκεπτικό της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης.

  1. Από πλευράς ΕΞΟΔΩΝ που θα πρέπει να επωμισθούν οι – κατ’ ανάγκη – αντιδικούντες με τον ΔΟΑΤΑΠ που, μάλιστα, εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ πληρωτέων ποσών, σε σύγκριση με το παράβολο 230 ευρώ της αίτησης επανεξέτασης, η οποία καταργείται πλέον γι’ αυτούς τους νέους επιστήμονες μας.

Ειδικότερα, ένα μέσο κόστος για την υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης ακυρώσεως και την εκδίκαση της σε 1ο βαθμό από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο ανέρχεται, επιεικώς, στο ποσό των 1.500 ευρώ (Σημειωτέον εδώ, ως γνωστόν, το κόστος αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός της υποχρεωτικής εκπροσώπησης από Δικηγόρο των προσφευγόντων δικαστικά πολιτών, αλλά και στο ότι η ίδια η Πολιτεία επιβάλλει σε αυτούς υψηλότατα «διαπύλια τέλη» για την πρόσβαση στη … δωρεάν, κατά τα λοιπά, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ τους).

Εξ άλλου, η πρόβλεψη του ΣχΝ. για επιστροφή του ήδη καταβεβλημένου παραβόλου 230 ευρώ για την υποβληθείσα αίτηση επανεξέτασης, εκτός του ότι υπολείπεται ουσιωδέστατα του προαναφερόμενου δικαστικού κόστους, επιπρόσθετα αυτή η επιστροφή ελέγχεται και ως έωλη. Κι’ αυτό, γιατί – ενώ στο Νομοσχέδιο αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί «εντός προθεσμίας 1 έτους», αντιθέτως η υποχρέωση των ενδιαφερόμενων να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως προβλέπεται να έχει συντελεσθεί (μετά των αναλόγων δαπανών & αμοιβών, προφανώς) εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του ψηφισθέντος Νόμου!

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συγκεκριμένα, προτείνουμε να ισχύσει εν προκειμένω ό,τι ακριβώς προβλέπεται στο υπόψη Νομοσχέδιο (στο άρθρο 342 παρ. 6 περιπτ. β’, ειδικότερα) – να εξετάζονται  και οι εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης όπως οι εκκρεμείς αρχικές αιτήσεις προς τον ΔΟΑΤΑΠ, δηλ. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών του νέου Νόμου.

Ακολουθεί μια ενδεικτική νομοτεχνική επαναδιατύπωσης της προκείμενης παρ. 7 :

“Εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης εξετάζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει παρέλθει το διάστημα άσκησης αίτησης επανεξέτασης, το δικαίωμα αυτό ασκείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι ασκούμενες ως άνω αιτήσεις επανεξέτασης εξετάζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα”.

  

Γιάννης Ζαρκωτός, σ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πρόεδρος Ινστιτούτου για την Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού – ‘ΙΑΤίΣΕ’

 

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: