Πτυχίο Νομικής μέσω ελληνικού κολλεγίου δεκτό για το Διπλωματικό Σώμα

Πτυχίο Νομικής μέσω ελληνικού κολλεγίου δεκτό για το Διπλωματικό Σώμα

Νέα / Ειδήσεις

Καριέρα και στο Διπλωματικό Σώμα με το Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF

Η Γαλλική Γλώσσα υποχρεωτικό προσόν για τις εξετάσεις στη Διπλωματική Ακαδημία. Τα Πτυχία Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ, με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, πληρούν και τα δύο ειδικά προσόντα συμμετοχής του διαγωνισμού εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία.

  1. Είναι αναγνωρισμένα από το Σ.Α.Ε.Π. (2016) και το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (2020) και
  2. καλύπτουν και την υποχρεωτική άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας (τόσο στο γαλλόφωνο όσο και στο ελληνόφωνο πρόγραμμα).

 

Ο πρόσφατος Νόμος 4781/2021 (ΦΕΚ31 Α’ 28/2/2021)

Σύμφωνα με το Ν.4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α’/28-02-21) με έναρξη ισχύος την 28/2/2021, η Παρ.6 Άρθρο 15 Άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 όπως είχε τροποποιηθεί με το Άρθρο 11 του Ν. 4451/2017 προβλέπει πλέον τα ακόλουθα:

«Άρθρο 48
Εισαγωγή και φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία

1. Ο διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Δ.Α. διενεργείται, με μέριμνα της Διευθύνσεως Προσωπικού, μια τουλάχιστον φορά κατ‘ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας, κατόπιν σχετικής προκήρυξης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 319, και τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:
α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένος τίτλος α’ κύκλου σπουδών της αλλοδαπής,
β) άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.»

Είναι φανερό ότι, το τετραετές Πτυχίο Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF πληροί και τα δύο ειδικά προσόντα συμμετοχής του διαγωνισμού εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία, διότι είναι αρμοδίως αναγνωρισμένο ήδη από το 2016 με απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), και το 2020 με απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαδέχτηκε το Σ.Α.Ε.Π. αλλά επιπροσθέτως καλύπτει και την υποχρεωτική άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας.

 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία (είχε πάρει αναβολή λόγο πανδημίας)

ΦΕΚ 4435-Β/ 8.10.2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

«[…] 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι: α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου, β) κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78). […]»

Η ως άνω προκήρυξη, που δημοσιεύτηκε πριν την ψήφιση του ν.4781/2021, ακολουθεί τις γενικές προβλέψεις των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ με σεβασμό στο Ενωσιακό Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές Υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς να υπεισάγει περιορισμούς και διακρίσεις σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων.

Γ. Η αναγνώριση ξένης γλώσσας

«Σχετικά με τη δυνατότητα μοριοδότησης για άριστη γνώση ξένης γλώσσας με πράξη αναγνώρισης του ΣΑΕΠ, κρίνεται ότι, εφόσον ο υποψήφιος προσκομίζει τον ξενόγλωσσο τίτλο με τη μετάφραση αυτού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αποδεικνύει την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας του οικείου κράτους. Η περίπτωση αυτή θα καταχωριστεί στο πεδίο «Άλλο πιστοποιητικό» και στην περιγραφή πιστοποιητικού θα δηλωθεί οπωσδήποτε «Πτυχίο αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής».

Την απάντηση αυτή έδωσε το ΑΣΕΠ , κατόπιν ερωτήματος του ΥΠΑΙΘ, αναφορικά με τη μοριοδότηση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας με την πράξη αναγνώρισης του ΣΑΕΠ, σχετικά με τους υποψήφιους των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ : 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020

Δεκτά τα αναγνωρισμένα πτυχία από ΣΑΕΠ για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας | esos.gr

Σημειώνουμε ότι, η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του Διαγωνισμού εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία είναι γραπτή και προφορική.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Κολεγίου IdEF Δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης,

  • καλεί τους πτυχιούχους Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα  του νόμου 4781/2021,
  • τους προτρέπει να αναγνωρίσουν τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά τους στην εθνική αρμόδια αρχή Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και
  • τους υπογραμμίζει ότι, ο ορισμός της γαλλικής ως δεύτερης υποχρεωτικής ξένης γλώσσας, δομεί πλεονέκτημα σε σχέση με τις εξετάσεις της Διπλωματικής Ακαδημίας.

 

 

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: