4ΓΔ /2022

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τρία υπουργεία

Νέα / Ειδήσεις Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (4ΓΔ /2022) για την πλήρωση  είκοσι (20)  οριζοντίων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει καταρτίσθηκαν, από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις ακόλουθες τρείς (3) θέσεις ευθύνης:

Της Ομάδας Α΄( Γενικές Διευθύνσεις Με Οικονομικές ή και Οικονομικές Αρμοδιότητες) των Υπουργείων:

1) Οικονομικών (Α1)

2) Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α4)

3) Πολιτισμού και Αθλητισμού (Α8)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Παρασκευή 11-2-2022 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 15-2-2022 και ώρα 15:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: