Αναγνώριση πτυχίων

Αναγνώριση πτυχίων

Όλα τα πτυχία που απονέμονται από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια Τρίτων Χωρών αλλά οι σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ελληνικά Κολλέγια, αναγνωρίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Τα πτυχία μπορούν να λάβουν δύο είδη αναγνώρισης: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Όλο το άρθρο

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων θεσπίστηκε το 2005 με την οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό τη διευκόλυνση των επαγγελματιών για μετακίνηση μεταξύ των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης και Αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, κάποιος επαγγελματίας που έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε ένα κράτος μέλος και θέλει να δραστηριοποιηθεί, είτε μόνιμα είτε […]

Όλο το άρθρο

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας εφαρμόζεται σε κάθε πτυχίο είτε πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα είτε όχι καθώς και για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα. Για να λάβει ο ενδιαφερόμενος θετική απάντηση στην αίτησή του θα πρέπει να πληρούνται κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία. Ο πρώτος […]

Όλο το άρθρο